ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/เรื่องร้องทุกข์
 คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)
 คู่มือหรือมาตรฐานการจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของชาติ
 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา กระบวนงานด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา
 คู่มือมาตรฐานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 คู่มือการปฏิบัติงานให้บริหารคำปรึกษา (Consulting Services)
 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง: การเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนไทยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง: การจัดทำรายงาน Education in Thailand หน่วยงาน: สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง: การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 คู่มือหรือมาตรฐานการจัดทำข้อเสนอนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ


ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

 กระบวนงานด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา
 คู่มือหรือมาตรฐานการจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของชาติ
 กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) กระบวนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่องสังคมออนไลน์
 คู่มือกระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ
 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล (ระยะที่ ๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล (ระยะที่ ๒) โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน (ระยะที่ ๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน (ระยะที่ ๒) โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 


ปี ๒๕๕๘

 กระบวนงานคลัง     
 กระบวนงานจัดทำคำของบประมาณ 
 กระบวนงานบริหารงานบุคคล     
 กระบวนงานช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป
 กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา     
 กระบวนงานประชาสัมพันธ์    
 คู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย
 กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 กระบวนการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาของชาติ     
 กระบวนการจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของชาติ     
 กระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ     
 กระบวนการให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด