ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการศึกษา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

- การจัดทำประเด็นการประเมิน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การตรวจสอบข้อมูล

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา

- ประเด็นที่ 1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- ประเด็นที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- ประเด็นที่ 3 การประเมินการใช้ทรัพยากร
- ตารางสรุปผลการประเมินความก้าวหน้า

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- สรุป
- ปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download