นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(Privacy Policy)             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
             ๑. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาทิ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น
             ๒. เพื่อการสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการบริการของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
             ๓. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
             ๑. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เท่านั้น
             ๒. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีขึ้น
             ๓. ในกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น สำนักงานฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลใดๆ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบโดยส่งมายัง Email: [email protected]

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓
Email : : [email protected]

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด