ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวชี้วัดและประเมินสถานภาพด้านคุณธรรมของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด และเพื่อประเมินว่านโยบายคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ในเชิงเจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างไร

บทที่ 1  บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • การทบทวนวรรณกรรม 
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 • ขอบเขตการวิจัย 
 • ข้อจำกัดของการวิจัย 
 • คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2  วิธีดำเนินงานวิจัย

 • กลุ่มตัวอย่าง 
 • การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 • การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่ใช้งานวิจัย 
 • สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด 
 • วิธีดำเนินการวิจัย 

บทที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูล

 • การศึกษาที่ 1 
  • ตัวแปรในการศึกษาที่ 1 
  • แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 • การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาที่ 1 
  • การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
  • การวิเคราะห์ร้อยละความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 
  • การวิเคราะห์ผลตัวแปรควบคุม 
  • ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์โครงการคุณธรรม 
 • การศึกษาที่ 2 
  • ตัวแปรในการศึกษาที่ 2 
  • แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
  • การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาที่ 2 
  • การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
  • การวิเคราะห์โครงการคุณธรรมที่จัดในแต่ละระดับชั้น 
  • การวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมคุณธรรมที่เปลี่ยนแปลง 
  • การวิเคราะห์อิทธิพลโครงการคุณธรรม 

บทที่ 4  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • แบบวัดคุณธรรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถใช้ได้จริงหรือไม่
 • สถานศึกษาต่าง ๆ จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมอะไรบ้าง 
 • สถานศึกษามีส่วนในการอธิบายพฤติกรรมคุณธรรมของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด 
 • ตัวแปรควบคุมต่าง ๆ มีผลต่อคะแนนคุณธรรมหรือไม่ อย่างไร 
 • ในระดับการศึกษาต่าง ๆ คะแนนพฤติกรรมคุณธรรมระหว่างการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 • โครงการคุณธรรมที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นระหว่างการศึกษาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของผู้เรียนหรือไม่ 
 • โครงการคุณธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สัมฤทธิผลหรือไม่ 
 • ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
 • ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

Download