ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ
          หลักการและเหตุผล
          วัตถุประสงค์
          ขอบเขตการศึกษา
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีการดำเนินงาน
          วิธีการจัดเก็บข้อมูล
          เกณฑ์การประเมิน
          การวิเคราะห์ข้อมูล
          การตรวจสอบข้อมูล

บทที่ 3 ความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษาในช่วง 3 ปี

          ประเด็นหลักที่ 1 การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

          1.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี สำหรับผู้เรียนปกติที่อยู่ในวัยเรียน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
          1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี สำหรับผู้ที่มีวัยสูงกว่าวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
          1.3 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

          ประเด็นหลักที่ 2 การส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ๆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.1 การประกาศกฎกระทรวงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
          2.2 การประกาศกฎหมายให้บุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันสังคมอื่น ๆ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนให้ได้รับความรู้ใน การอบรม เลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ในความดูแลจากรัฐ

บทที่ 4 บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

          บทสรุป

1. การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. การส่งเสริมบุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันสังคมอื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปัญหาอุปสรรค
          ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download