ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN :

รายงานฉบับนี้ นำเสนอการปรับปรุงและการบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล การปรับสูตรคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัด ซึ่งทำให้ต้องปรับการออกแบบระบบคลังข้อมูลฯ และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ใหม่เพื่อให้ระบบคลังข้อมูลฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบันได้
สารบัญ
   
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญรูปภาพ  
สารบัญตาราง  
บทที่ 1  การวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล  
บทที่ 2  การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล  
บทที่ 3  ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล  
ภาคผนวก ก ผลการปรับปรุงข้อมูล  
   
   
   
   

Download