ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย การจัดตั้งเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรูปของเครือข่าย เป็นต้น

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
 • ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
 • วิธีการดำเนินการโครงการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย
  • ความหมายเครือข่าย
  • องค์ประกอบของเครือข่าย
  • ประเภทของเครือข่าย
  • แนวทางในการสร้างเครือข่าย
  • การธำรงรักษาเครือข่าย
  • ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดเชียงราย

บทที่ 3 การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย...จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 • พัฒนาการด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
 • สภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน
 • หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

บทที่ 4 ผลการสังเคราะห์ระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย
 • รูปแบบและองค์ประกอบของเครือข่าย
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย

บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

 • การอภิปราย
 • แนวทางการดำเนินการพัฒนาเครือข่าย
 • รูปแบบและองค์ประกอบของเครือข่าย
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
 • ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเครือข่าย
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • ทำเนียบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Download