ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้ เป็นการนำเสนอการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศตามกรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ ความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย 42 ตัวชี้วัดหลัก และ 49 ตัวชี้วัดย่อย
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ระยะเวลาดำเนินงาน
  • กรอบแนวคิด
  • ขอบเขตของโครงการ
  • ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา
บทที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
บทที่ 4 การศึกษาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษา
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม

Download