ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-015-08

เป็นการประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของเอกชนทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษา รวมทั้งประเมินนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 การออกแบบและประเมิน

บทที่ 4 ผลการศึกษาและประเมิน

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

Download