ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้ มุ่งค้นหาสาเหตุที่ส่งผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ขบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนของชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลด้านการเรียนรู้
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

 • คุณภาพเด็ก
 • หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก

Download