ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-92-0

คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี และเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มาตั้งแต่ปี 2552 กนป. จึงเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนป. ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในช่วง พ.ศ. 2552-2554 และนำเสนอต่อ กนป. และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

บทนำ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Download