ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN :

ปี 2553 สกศ. ได้นำแนวคิดการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ มาจัดทำเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จากตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดใน 5 ด้าน 49 ตัวชี้วัด สกศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล และพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศที่สามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ แบบเจาะลึก (Drill Down) ในมิติต่างๆ สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานการศึกษา โดยสามารถเรียกใช้งานในระบบ online ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Download