ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

บทสรุปผู้บริหาร

ความนำ

กรอบความคิดเรื่องคุณภาพการศึกษา

 • สถานการณ์ของการศึกษาระดับปฐมวัย
  • คาดหวังไว้มากมาย ได้ดั่งประสงค์หรือไม่
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเป็นพื้นฐานของชีวิตและการศึกษาได้หรือไม่
  • ความพยายามที่หลากหลาย เพื่อคนที่หลากหลาย
  • สิ่งที่ปรารถนามีมากหลาย
  • ตัวบ่งชี้ที่เถียงไม่ได้
  • คะแนนสอบไม่ดี มั่นใจในเรื่องจริยธรรมได้หรือไม่
 • อาชีวศึกษา : การศึกษาเพื่อการทำงาน แต่ทำไมคนจึงยังไม่มีงานทำ
  • มีความพยายามที่หลากหลาย แต่ปลายทางไม่ชัดเจน
  • คุณภาพที่ปลายทาง
 • อุดมศึกษา : เพื่อรับใช้ประเทศหรือเพื่อไต่อันดับในเวทีโลก
  • มีผู้ไต่บันไดการศึกษาได้มากขึ้น
 • การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเติมเต็มสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลของการจัดการศึกษา ในเส้นทางของนานาชาติ

 • ด้านความสามารถในการอ่าน
 • ด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านการแก้ปัญหา
 • ของดียังมีอยู่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย

 • ปัจจัยด้านคน
  • ครู
  • ผู้บริหาร
  • ผู้เรียน
  • ผู้สนับสนุน
 • ปัจจัยในเชิงระบบและกระบวนการ
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคม
 • ทรัพยากรสนับสนุน

ปัญหาเร่งด่วน 10 ประการ เพื่อการแก้ไขและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา

บรรณานุกรม


Download