ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนการเลือกตั้งในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และผลการรณรงค์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์การเลือกตั้งครั้งต่อไป

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

บทที่ 1   บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • คำถามในการประเมินผล
 • ขอบเขตการประเมินผล
 • ข้อจำกัดในการประเมินผล
 • ข้อตกลงเบื้องต้น
 • วิธีดำเนินการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2  การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

ตอนที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2548

ตอนที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550

1. การดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

บทที่ 3   ผลการประเมินการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอนที่ 1 ผลการสำรวจการรับรู้และความสนใจที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนการเลือกตั้งวันที่  23 ธันวาคม 2550

ตอนที่ 2 ผลการประเมินการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนที่ 2 การรับรู้การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 4 การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4   บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • บทสรุป
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ก  ภาพกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ข  ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
ค  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสำรวจ “กระทรวงศึกษาธิการกับการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550”
 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

ง  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเครื่องมือและร่างรายงานการประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550  ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
 

Download