ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับและประเภทการศึกษา ตลอดจนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทั้งระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัด

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

บทที่ 1  บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของงาน
1.4 เป้าหมายผลผลิต
1.5 นิยามศัพท์ 
1.6 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 2  การศึกษาเอกสารและการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2  การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
2.3  การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล

บทที่ 3  ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

3.1 กรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
3.2 รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินสำหรับระบบติดตามและประเมินผล  การจัดการศึกษาของประเทศ

บทที่ 4  ผลการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบประมวลผลข้อมูล

4.1  ผลการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบประมวลผลข้อมูล
4.2  ผลการทดลองการประมวลผลตามตัวชี้วัด
4.2.1 การคัดเลือกตัวชี้วัดสำคัญเพื่อการทดลอง
4.2.2  การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผล
4.2.3  การนำเสนอผลการประเมิน

บทที่ 5  บทสรุป

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 สรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์
5.1.2 สรุปผลการพัฒนาระบบข้อมูล การประมวลผล และการทดลองใช้

5.2 อภิปรายผล

5.2.1 อภิปรายผลตัวชี้วัดและเกณฑ์
5.2.2 อภิปรายผลการพัฒนาระบบข้อมูลและการประมวลผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช้ 
5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 - รายชื่อผู้บริหารการศึกษาในการพิจารณาความต้องการ ความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะสำหรับกำหนดตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์การประเมินสำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คณะผู้จัดทำ
 

Download