ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นงานวิจัยของหน่วยงานรวมทั้งวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ครอบคลุมงานวิจัยที่หน่วยงานจัดทำขึ้นและวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

คำนำ 

คำชี้แจง 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

บทที่ 1   บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • คำจำกัดความในการวิจัย
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ตอนที่ 1  สังกัปเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย
 • ตอนที่ 2  การวิเคราะห์อภิมาน (meta-amalysis)
 • ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาอภอมาน (Meta-ethnography) และการวิเคราะห์เมทริกซ์ผลกระทบไขว้ (Cross-impact matrix analysis)
 • ตอนที่ 4  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
 • ตอนที่ 5  สาระเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา
 • ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัย

บทที่  3 วิธีการดำเนินการวิจัย

 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • ตัวแปรและข้อมูลในการวิจัย
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ตอนที่ 1  ผลการสำรวจงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์
 • ตอนที่ 2  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
 • ตอนที่ 3  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานและเมทริกซ์ผลกระทบไขว้

บทที่  5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัย
 • แนวนโยบายจากสรุปข้อค้นพบจาการสังเคราะห์งานวิจัย
 • อภิปรายผลการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม 

บรรณานุกรมงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ 

ภาคผนวก 

 • ภาคผนวก ก
 • ภาคผนวก ข
 • ภาคผนวก ค
 • ภาคผนวก ง
   

Download