ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-84

นำเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา การจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี ทิศทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการศึกษา
 • การจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • ทิศทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 • การติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

2. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 • ข้อเสอนยุทธศาสตร์
 • ข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนาครู
 • ข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
 • ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษา
 • ข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา

3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินงานต่อไป

ภาคผนวก

Download