ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เอกสารฉบับนี้นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทนำ
        1. ความเป็นมา
        2. วัตถุประสงค์
        3. ขอบเขตการศึกษา
        4. วิธีดำเนินการ
สรุปผลการประเมิน
        1. โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
                - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                - การอาชีวศึกษา
                - การอุดมศึกษา
                - การศึกษาตลอดชีวิต
        2. คุณภาพการศึกษา
                - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                - ระดับอุดมศึกษา
        3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
                - ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
                - ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
        ภาคผนวก ก ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา
        ภาคผนวก ข รายชื่อคณะทำงาน

Download