style2
เปลี่ยนการแสดงผล
ภารกิจ ผู้บริหาร

ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมอนุฯ กกส. ด้านการวิจัยการศึกษานัดแรก วางกรอบการวิจัยสนองปฏิรูปการศึกษาประเทศ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑

ข่าว สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์