• slider1-bg
    252-image.jpg
  • slider1-bg
    255-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สภาการศึกษาเปิดค่าย TSA Youth Camp ครั้งที่ ๑

สภาการศึกษาเปิดค่าย TSA Youth Camp ครั้งที่ ๑ วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp) โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานโครงการวัตถุประสงค์การจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้อง g23 ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
41 view อ่านเพิมเติ่ม

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ร่วมการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานการประชุม รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) และผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

สกศ.  จัดงานรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์

สกศ. จัดงานรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันนี้ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานงานรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ดร.วิชัย ตันศิริ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ จิระศักดิ์ พูนผล ดร.สิริพร บุญญานันต์ ประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง เพื่อสืนสานประเพณีสงกรานต์ สกศ. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง...

สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา

สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. - ๙ พ.ค. ๒๕๖๐...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการจัดทำ "วารสารการศึกษาไทย" ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามปและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559) ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน โดยวิธีพิเศษ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ...

อ่านเพิมเติ่ม

การประเมินผลการศึกษานานาชาติ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)