มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

ความโปร่งใส
 แนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สกศ.
 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
 แนวทางการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่สืบสวนแล้วมีมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การลดและแยกขยะมูลฝอย
นโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ สกศ.

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
แนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด