ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารการจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : พัฒนาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด” โดยจัดหาแม่ข่ายระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดหาสมาชิก บริหารจัดการเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาระดับจังหวัดตามกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด อันจะทำให้ได้รายงานผลประเมิน การจัดการศึกษาระดับ จังหวัด ที่นำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • วิธีดำเนินการ
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่น
 • ข้อมูลทั่วไป
 • หน่วยงานที่จัดการศึกษา
บทที่ 3 ผลการพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 • รูปแบบและองค์ประกอบของเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
 • ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ
บทที่ 4 บทสรุป
 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปรายผล
 • การพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปเครือข่ายการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ทำเนียบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ภาคผนวก ข แบบสำรวจข้อมูล

Download