ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานการติดตามการดำเนินงานการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อใหทราบถึงสภาพการดำเนินงานในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย ในการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีดำเนินการศึกษา
 • นิยามศัพท์เฉพาะ
 • ขอบเขตการติดตาม
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามการดำเนินงานการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้อง
บทที่ 3 ผลการติดตามการดำเนินงานกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
  • การดำเนินการนำร่องตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
  • การจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  • การนำเสนอแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  • การจัดเสวนา “ถอดบทเรียน I See U ต่อยอดสู่ CSR (Corporate Social Respond ability) เพื่อการศึกษา”
  • การดำเนินโครงการนำร่องวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดโอกาสในการพัฒนา
  • การนำเสนอผลการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
  • การวิจัยแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ
  • การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา
  • ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา
 • การพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
  • การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมในบางจังหวัด
  • การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด
  • การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2550
  • ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 • การออกและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  • การปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  • การออกกฎ ก.ค.ศ. ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
  • การออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 เรื่องให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กลับมาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
บทที่ 4 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 • บทสรุป
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 • (ร่าง) กรอบแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
 • รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา
 • ข้อเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)ของคณะอนุกรรมการสภา การศึกษาด้านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
 • โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

Download