ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN : 978-616-7324-53-1

เอกสารฉบับนี้ได้วิเคราะห์หาอัตราการเข้าเรียนที่สะท้อนโอกาสที่แท้จริงของคนไทยแต่ละกลุ่มที่มีอายุสอดคล้องกับระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสการเรียนต่อ และคุณภาพการศึกษา ทั้งในภาพรวมของประเทศ จำแนกตามเพศเป็นรายจังหวัด และรายเขตพื้นที่การศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวช้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง เพื่อพัมนาและยกระดับการเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป

คำนำ

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

สารบัญ

 

สารบัญตาราง

 

สารบัญภาพ

 

ความเป็นมา

 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์

 

ขอบเขตของการวิเคราะห์

 

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์

 

วิธีดำเนินการ

  • การรวบรวมข้อมูล
  • การประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  • ตอนที่ 1 สภาพของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
  • ตอนที่ 2 โอกาสและคุรภาพของการได้รับการศึกษาของคนไทยในวัยเรียน ปีการศึกษา 2550
  • ตอนที่ 3 โอกาสและคุรภาพของการได้รับการศึกษาของคนไทยในวัยเรียน ปีการศึกษา 2551

 

สรุปผลการวิเคราะห์

 

อภิปรายผลการวิเคราะห์

 

ข้อเสนอแนะ

 

บรรณานุกรม

คณะจัดทำ

Download