ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

รายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตาม/ประเมินผล การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการปฏิรูปการเรียนรู้กลุ่มผู้บริหาร สถานศึกษาครูผู้สอน กลุ่มผู้เรียนซึ่งผลการประเมินในภาพรวม พบว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความก้าวหน้า ในระดับที่น่าพอใจ

1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.3 ประโยชน์ของการประเมิน
1.4 กรอบแนวคิด/ข้อตกลงเบื้องต้น

2 วิธีดำเนินการ

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2.3 คุณภาพของเครื่องมือ
2.4 การรวบรวมข้อมูล
2.5 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

3 ผลการประเมิน

ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตามการรับรู้ของกลุ่มต่าง ๆ

2.1 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
2.2 ผลการประเมินเชิงปริมาณ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกตามสังกัด

3.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3.2 การคาดคะเนจำนวนสถานศึกษา
3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้ของครู/อาจารย์
3.4 การคาดคะเนจำนวนจำนวนครู /อาจารย์
3.5 การประเมินผลที่ผู้เรียนได้รับ
3.6 การคาดคะเนจำนวนนักเรียน

ตอนที่ 4 ความก้าวหน้าของการปฏิรูปการเรียนรู้

4.1 กรณีพิจารณาเป็นรายสถานศึกษา
4.2 กรณีพิจารณาเป็นรายบุคคล

บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

  • สรุปผลการประเมิน
  • อภิปรายผลการประเมิน
  • ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Download