ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-84

นำเสนอผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า สถานภาพ ปัญหา อุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรู้ ประเด็นที่ควรเร่งรัดในการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ และสรุปผลการติดตาม ประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปด้านการเรียนรู้
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า

 • ส่วนที่ 1 การติดตามการดำเนินงาน
 • ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา ด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

บทที่ 4 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download