ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 974-559-93

เอกสารฉบันนี้เป็นการประเมินสถานภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามวัยและการพัฒนาสมองเป็นฐานของผู้เรียนในการส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัญหาและอุปสรรค

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและที่มาของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 • คำภามในการวิจัย
 • นิยามศัพท์เฉพาะ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
 • คุณธรรมจริยธรรมกับความแตกต่างของวัย
 • แนวคิดเรื่องการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • การเรียนรู้ที่พัฒนาตามวัยและ/หรือการพัฒนาสมองเป็นฐาน
 • การพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิดเชิงพุทธศาสนา
 • กาเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแนวทางอื่น ๆ
 • สิ่งแวดล้อมทางสังคมกับจริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การจัดการเรียนรู้เพื่อวสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในต่างประเทศ
 • แนวทคิดการจัดการเรียนรู้ในประเทศนิวซีแลนด์
 • การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมระดับประถมศึกษาในประเทศสิงคโปร์
 • การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาในประเทศสิงคโปร์

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

 • กลุ่มตัวอย่าง
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ภาคเหนือ
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
 • ภาคใต้
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
 • ภาคตะวันเฉียงเหนือ
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
 • ภาคกลาง
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
 • กรุงเทพมหานคร
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษ
 • ภาพรวมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 • ภาพรวมของผลสรุป
  • คุณธรรมจริยธรรมที่พีงประสงค์
  • ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม
  • สถานภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
  • กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ปัญหาและอุปสรรค
  • ปัจจัยของผู้ปกครองและชุมชน
  • ปัจจัยด้านโรงเรียน
  • ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

บรรณานุกรม

 • ภาษาไทย
 • งานวิจัย
 • ภาษาอังกฤษ
 • บทความจากเว็บไซต์

ภาคผนวก


Download