ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารนี้เป็นการนำเสนอรายงานการวิจัย พัฒนาระบบเครือข่าย การประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด(สุราษฎร์ธานี) โดยจัดหาแม่ข่ายระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดหาสมาชิก บริหารจัดการเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาระดับจังหวัด ตามกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด อันจะทำให้ ได้รายงานผลประเมินการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ที่นำไปใช้ประโยชน์ ประกอบการพิจารณาพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับจังหวัด และภาพรวมของประเทศ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • วิธีดำเนินการงาน
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 บริบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สภาพทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สภาพทางสังคม
 • สภาพทางเศรษฐกิจ
 • สภาพการจัดการศึกษา
 • สรุป
บทที่ 3 การจัดหาเครือข่าย
 • องค์ประกอบของเครือข่าย
 • รูปแบบเครือข่าย
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
 • ปัญหาการดำเนินงานของเครือข่าย
 • ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย
บทที่ 4 ผลการประเมินการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
 • สรุปผลการประเมิน
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 • ทำเนียบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Download