ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-90-6

เอกสารการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (mix-method research) ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา ตลอดจนการนำผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาการจัดการศึกษาของเมืองพัทยาให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป


คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงาน
คณะผู้จัดทำ

Download