ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : -

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของคนไทยให้เป็นคนดี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานฯ จึงจัดทำเอกสารนี้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปร่วมกันปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านทุจริต ให้แก่เด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
 

1. ความนำ

2. สภาวการณ์การทุจริตของประเทศต่างๆ

3. สภาวการณ์ทุจริตในประเทศไทย

4. การส่งเสริมคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

Download