ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรม คุณธรรมภาคฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและวิธีการจัดกิจกรรมติดตามและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมภาคฤดูร้อน

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตของการติดตามประเมินผล
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5. นิยามศัพท์เฉพาะคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
2.โครงการค่ายอบรมปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

1. กลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมิน

1. สภาพทั่วไปและวิธีการจัดกิจกรรมอบรมภาคฤดูร้อน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติด้านคุณธรรมของนักศึกษา

บทที่ 5 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการประเมิน
2. ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download