ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-85-2

เอกสารการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนการนำผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

 

คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
บทที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 6  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงาน
คณะผู้จัดทำ

 

Download