ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-93908-

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดจากมาตรฐานห้องสมุดประชาชนขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยตามแนวคิดและหลักการสากล

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
 • วัตถุประสงค์
 • ของเขตของการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัย

 • แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
 • แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุด
 • กระบวนการพัฒนามาตรฐานห้องสมุด
 • ความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐานห้องสมุดในประเทศไทย
 • มาตรฐานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานห้องสมุด
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐาน
 • กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

 • ประชากรวิจัย
 • เครื่องมือการวิจัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชน

 • ผลการวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนโดยภาพรวม
 • ผลการวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศไทย
 • ผลวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผลวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศในทวีปยุโรป
 • ผลวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • ผลวิเคราะห์มาตรฐานห้องสมุดประชาชนของประเทศในทวีปเอเชีย
 • มาตรฐานขององค์กรทางวิชาชีพระดับนานาชาติ

บทที่ 5 ผลการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

 • แนวคิดการพัฒนาร่างมาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
 • (ร่าง) มาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Download