ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-73

รายงานการวิจัยเอกสาร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี เสนอแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีในระบบการศึกษาไทย และศึกษาความเป็นพลเมือง ความหมายและความคิดทั่วไปในต่างประเทศ

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 แนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีในระบบการศึกษาไทย

 • การศึกษาไทยกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองในยุคเริ่มต้น
 • คําถามที่ต้องการคําตอบ

บทที่ 2 การศึกษาความเป็นพลเมือง : ความหมายและความคิดทั่วไปในต่างประเทศ

 • ความหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
 • ความเป็นมาของการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง
 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมือง
 • กระบวนการเรียนการสอนบนฐานคิดแบบองค์รวมและบูรณาการ
 • รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของประเทศทั่วโลก

บทที่ 3 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

 • ดัชนีบ่งชี้คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

บทที่ 4 ลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

 • ดัชนีบ่งชี้ลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

บทที่ 5 ลักษณะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

 • กิจกรรมที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
 • การสอนโดยบทบาทสมมติ
 • การเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ
 • การเรียนการสอนด้วยการรับใช้สังคม
 • กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกม
 • การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
 • ดัชนีชี้วัดลักษณะการเรียนการสอนที่เหมาะกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง

บทที่ 6 ลักษณะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของเยาวชน : ปลายทางของการศึกษาไทย

 • ด้านความรู้ความเข้าใจ
 • ด้านความคิดเห็น / เจตคติ
 • ด้านการปฏิบัติตน

บรรณานุกรม

Download