ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นรายงานที่นำเสนอสภาวะการศึกษาไทยต่อสาธารณชน เนื่องในโอกาสครอบรอบ 3 ปี ที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ โดยบรูณา การสาระสำคัญจาก (ร่าง) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2544/2545 พร้อม วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

คำนำ

ปี 2545 ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย

สองยุทธศาสตร์คู่ขนานการปฏิรูปการศึกษา

 • การเปิดโฉมหน้าใหม่การเรียนรู้
 • การผ่าตัดระบบบริหารจัดการ

สิ่งที่เด็กไทยพึงได้รับ...สิ่งที่เป็นพันธกิจของทุกรัฐบาลในมิติของโอกาสและความเท่าเทียม : ระบบที่ยังเน้นแข่งขันโอกาสที่ยังต้องช่วงชิง

 • ความสำเร็จเชิงปริมาณ
 • ยังมีผู้ด้วยโอกาสที่ดักดานอยู่กับการด้อยโอกาสระบบคัดสรรทางการศึกษา : ชัยชนะยังอยู่ในกำมือของการสอบเอ็นทรานซ์

ในมิติของการเรียนรู้ : เด็กไทยได้ลิ้มรสชาติใหม่การเรียนรู้เพียงใด

 • กระแสการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ความตื่นตัวที่ดี ทิศทางที่ยังต้องมอง
 • กระแสการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น : ถิ่นแท้ต้องไม่แพ้ถิ่นเทียม
 • เด็กไทย "เก่ง-ดี-มีความสุข" ขึ้นเพียงใด

ในมิติของคุณภาพ : วิกฤตและโอกาส

 • สภาวการณ์ในรอบหนึ่งปี : เด็กสอบได้แบบไม่มีความรู้ปริญญาชนที่ตกงาน
 • ปริญญาเก๊: ภาพสะท้อนอุดมศึกษายุคสะดวกซื้อ
 • แนวรบการประเมินคุณภาพภายนอก : โอกาสที่ยังวิกฤต
 • คุณภาพที่ควรจะมีนิยามตามเอกลักษณ์สถาบัน

ในมิติของการบริหารจัดการ : เงื่อนปมที่ยังต้องใช้เวลาแก้

 • เขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นกับฐานคิดเรื่องการกระจายอำนาจ
 • มุมมองที่แตกต่างบนทางสู่การเป็นกระทรวงอำนวยการบริหารที่ท้องถิ่น
 • ภาวะ "ชะงัก-ชะลอ" และผลกระทบถึงการปฏิรูปการเรียนรู้

ในมิติของปัจจัยสนับสนุน : คน เงิน เทคโนโลยี

 • สถานภาพและคุณภาพครู : คู่แฝดที่ยังเดินไปไม่พร้อมกัน
 • ลู่ทางการระดมทุนยังไม่ชัดเจน
 • เทคโนโลยีที่ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ

ปมปฏิรูป : ปัญหาและปัจจัยต่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

 • กฎหมายที่เป็นเขี้ยวเล็บการปฏิรูป ยังติดอยู่ในกระบวนการพิจารณา
 • เรื่องสำคัญหลายเรื่องยังรอท่าทีและการตัดสินใจจากรัฐบาล
 • อะไรจะเกิดขึ้นหลัง 20 สิงหาคม 2545

เรื่องที่มีผลกระทบสูงและรัฐบาลต้องทำจริงให้เป็นผลจริง

เอกสารอ้างอิงหลัก

Download