ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


บทที่ 1 บทนำ

-วัตถุประสงค์
-ขอบเขตการศึกษา
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

-การเก็บรวบรวมข้อมูล
-การวิเคราะห์และประเมินผล
-ตารางการวิเคราะห์เชิงประเมินผลสำเร็จของ การปฏิรูปการศึกษา
-ประเด็นการประเมินและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามหมวด
-การตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน
-แหล่งที่มาของข้อมูล

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

-ประเด็นหลักที่ 1 การจัดสรรและการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบเครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
-ประเด็นหลักที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
- ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียน
- ประเด็นหลักที่ 4 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การระดมทุน และการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

Download