ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และประชาชนทั่วไป ได้ทราบสถานภาพและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษา ก้าวหน้าต่อไป
 • คำนำ
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
  • วิธีดำเนินการ
  • ตารางการวิเคราะห์เชิงประเมินผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา
 • บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา
  • หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  • หมวด 3 ระบบการศึกษา
  • หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
  • หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
  • หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
  • หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  • หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  • หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • ภาคผนวก
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา
  • รายชื่อคณะทำงาน

Download