ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารองค์ความรู้ที่รวบรวมแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิธีวิทยากรการประเมินและในด้านเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณภาพของคนไทย ดี เก่งและมีความสุข

 

 
คำนำ
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผล
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาพรวม
คุณภาพของคนไทย ดี เก่ง และมีความสุข
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 • แนวการศึกษาเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning : MQ)
 • แนวการศึกษาระดับสติปัญญาทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ)
 • แนวการศึกษาระดับสติปัญญาทางความฉลาด (Intellectual Quotient : IQ)
 • แนวการศึกษาระดับสติปัญญาทางจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient : SQ)
 • การศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผล
ความสำเร็จของการศึกษาภาพรวม
คุณภาพของคนไทย ดี เก่ง และมีความสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชิวิน
 • กรอบแนวคิดวิธีการดำเนินการประเมินผลตามระบบเดิม
 • การตีความจากการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
 • สุนทรียสนทนา
 • นักประเมินมืออาชีพ
 • การศึกษาแบบองค์รวม
 • ความหมายขององค์รวม

จริยธรรมในเด็กและเยาวชน
ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปิลมันน์

 • ตัวอย่างการปลูกฝังจริยธรรม
 • การพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์
 • การวิเคราะห์ระดับจริยธรรมและขั้นการให้เหตุผล
 • เชิงจริยธรรมของ Lowrence Kohlberg
 

 

Download