ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-86-9

เอกสารการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพและความเสมอภาคในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินและการวิเคราะห์ปัจจัยมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป


คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงาน
คณะผู้จัดทำ

Download