ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศ ทำให้ทราบสถานภาพการดำเนินงานของห้องสมุด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด

คำนำ

กิติกรรมประกาศ

บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

วัตถุประสงค์

ขอบเขตของการวิจัย

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย

นิยามศัพท์

บทที่ 2 การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน

มาตรฐานห้องสมุดประชาชน

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการและการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

การประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

บทที่ 4 ผลการประเมินการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน

ตอนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจากข้อมูลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน

ตอนที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจากประชาชนทั้งผู้ใช้บริการและไม่ใช้บริการ

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ก รายชื่อกลุ่มตัวอย่างห้องสมุดประชาชนที่ส่งแบบสอบถามกลับคืน

ข แบบสอบถามผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ค แบบสอบถามประชาชนผู้ใช้และผู้ไม่ใช้บริการ

ง แบบสัมภาษณ์เพิ่มเติมบรรณารักษ์

จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าสถิติ

Download