สภาการศึกษาอัปเดตความก้าวหน้าดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของไทย

สกศ. หารือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอพัฒนาแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย

สกศ. ลงพื้นที่เมืองชุมพร บูรณาการเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

สภาการศึกษาฟอร์มทีมผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)และการได้ยินของเด็กปฐมวัย

สกศ. ลงพื้นที่ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สกศ. เปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วม ต่อเนื่อง หนุนพังงาค้นหาอัตลักษณ์และออกแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

สภาการศึกษาจัดทัพขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ชูสโลแกน “เพิ่มวุฒิ เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้” เป็นกลไกเสริมความร่วมมือจากทุกหน่วย

ทีมผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ถกเข้มเฟ้นนิยามแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย

สกศ. ระดมพันธมิตรร่วมจัดทำกรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลการศึกษาไทย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด