สกศ. เร่งจัดทำ รายงานการศึกษาไทย 2565 มุ่งให้ข้อมูลภาพกว้างการศึกษาไทยในประเด็นที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ

สกศ. ประชุมอัปเดตงานสภาวการณ์และทิศทางการศึกษาไทย

สภาการศึกษา จับมือหน่วยงาน พม. สานพลังบูรณาการ ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส

สกศ. เดินหน้าขยายผลการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

อนุฯ สื่อสารเด็กปฐมวัย ผุดโปรเจ็กต์ ECN Media เคลียร์ชัดทุก Gen ใส่ใจวิถีใหม่

สกศ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาวิจัยมาตรการและรูปแบบการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสถานศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่

สกศ. เยือนเมืองกาญจนบุรี ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสทางการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้เรียน

สกศ. ลงใต้กระบี่-พังงา ติดตามการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการจัดนิเวศการเรียนรู้

สกศ. ลงพื้นที่ ศึกษาการกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรม จ.สตูล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด