สกศ. ถกอัปเดตร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ชงเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาปรับแก้เพิ่มเติมสอดรับสถานการณ์โอมิครอน

สกศ. เตรียมสำรวจสถานะทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skills) ของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

สกศ. บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการศึกษา

สกศ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า-จับคู่สาขาอาชีพ ขับเคลื่อนแผนกำลังคนพัฒนาการศึกษาชาติ

ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขับเคลื่อนงาน กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ครั้งที่ 9

สกศ. เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน มุ่งพัฒนา Youth Link สู่แพลตฟอร์มยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยรอบด้าน

สกศ. จัดประชุม (ร่าง) รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๖๔ อนาคตการศึกษาไทยในยุค COVID-๑๙

สกศ. ลงพื้นที่วิพากษ์การจัดทำข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย เตรียมพร้อมประเมินรับรองมาตรฐาน จาก UNESCO ปี ๒๕๖๘

สกศ. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด