เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2566

 

เจตจำนงสุจริต 2566

 

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2566

 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2565

 

เจตจำนงสุจริต 2565

 

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2565

 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ

 

เจตจำนงสุจริต

 

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

 

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2565

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด