ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการศึกษา ปี 2565 โดย IMD

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ISCED 2011 : มาตรฐานการจัดจำแนกระดับและประเภทการศึกษานานาชาติ

ชุดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา DOE Thailand

บทวิเคราะห์ การพัฒนาการศึกษา

อาชีพที่โดดเด่นประจำภาคคุณ..

แผ่นพับ เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ของประเทศไทยในเวทีโลก

ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย พ.ศ. 2563

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด