ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-92

เป็นรายงานติดตามความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการกระจายอำนาจการบริหาร
สารบัญ
   

Download