ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทั้งในส่วนครอบครัวที่จัดการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ และองค์กรเครือข่าย

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการศึกษา
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
 • ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 หลักการ แนวคิด นโยบายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 • ความหมาย
 • หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 • ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 • การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 • สภาพทั่วไป
 • สภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวในด้านต่าง ๆ
 • ปัญหาอุปสรรค
 • ข้อเสนอแนะ

บทที่ 4 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • บทสรุป
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

 • ภาคผนวก ก ตาราง
 • ภาคผนวก ข โครงการประชุมระดมความคิด เรื่อง การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 • ภาคผนวก ค ผลการประชุมระดมความคิด
 • ภาคผนวก ง แบบสอบถาม
  • แบบสอบถามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • แบบสอบถามครอบครัว
  • แบบสอบถามผู้เรียน

Download