ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-81-4

เอกสารการวิจัยฉบับนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ 2) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านประสิทธิภาพ และ 5) ด้านประสิทธิผล รวม 42 ตัวชี้วัดหลัก 49 ตัวชี้วัดย่อย และปีงบประมาณ 2553 สำนักงานฯ ดำเนินการทบทวนและจัดทำคำนิยามตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและเข้าใจถูกต้อง ตรงกันให้มากขึ้นในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางที่สอดคล้องตรงกันในการสำรวจข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในระดับสังกัด จังหวัด กระทรวง และประเทศ ได้ต่อไป

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทนำ
ด้านความครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ
ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม
ด้านคุณภาพการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิผล
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ

Download