ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-87-6

เอกสารการวิจัยประเมินผลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่รับถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนการนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป


คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
รายนามผู้ทรวงคุณวุฒิพิจารณารายงาน
คณะผู้จัดทำ

Download