ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ตามกรอบตัวบ่งชี้

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ขอบเขตของการประเมิน

วิธีดำเนินการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 โอกาสและความเสมอภาคของการได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนไทย

 

1. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/กลุ่มอายุ 3-5 ปี

 

2. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา / กลุ่มอายุ 6-11 ปี

 

3. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/กลุ่มอายุ 12-14 ปี

 

4. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/กลุ่มอายุ 15-17 ปี

 

5. โอกาสการได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ/กลุ่มอายุ 6-14 ปี

 

6. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/กลุ่มอายุ 6-17 ปี

 

7. โอกาสการได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/กลุ่มอายุ 12-17 ปี

 

8. โอกาสการได้รับการศึกษาของกลุ่ม ผู้พิการ

 

9. โอกาสการได้รับการศึกษาของกลุ่มด้อยโอกาส

 

10. การเพิ่มขึ้นของผู้ได้รับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 

11. อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ป. 6 ต่อ ม. 1)

 

12. อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 ต่อ ม.4 )

 

13. อัตราการสะพัดและอัตราการคงอยู่ของนักเรียนแต่ละระดับ

 

14. จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย

ตอนที่ 2 คุณภาพของการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนไทย

 

15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

16. ผลการทดสอบระดับชาติช่วงชั้นที่ 4

  17. ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
มาตรฐานรวมด้านผู้เรียน
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  สรุปผลการประเมิน
  อภิปรายผลการประเมิน
  ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Download