ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมในประเด็นความพึงพอใจของผู้เข้ารับอบรมด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการฝึกอบรม ผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดจากการอบรม ปัญหา และอุปสรรค

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการศึกษา
 • วิธีดำเนินการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม
 • ผลงานวิจัยและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
 • แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
 • โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา

 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • เครื่องมือ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 • ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
 • ผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมคุณธรรมนำความรู้

- ผลที่ได้รับจากการอบรม

- การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้

- การนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง

- การนำความรู้ไปปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน

- คุณธรรมที่สถานศึกษาเน้นการปลูกฝัง

- ผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง

- ผลที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

 • ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อให้การปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

- ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียน

- ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

สรุปผลการติดตามประเมินผล

 • ข้อเสนอแนะ

บทที่ 5 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการประเมิน
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download