แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ.2552 – 2555)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับทบทวน)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับจัดสรรงบประมาณ (แก้ไขและปรับปรุง ครั้งที่ 2)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ฉบับงบประมาณใช้ไปพลางก่อน)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับก่อนจัดสรรงบประมาณ)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับทบทวน)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (1 ตุลาคม 2562 –  31 มีนาคม 2563)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดสิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0302.4/192 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผลและแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0301.4/1058 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
แผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่าย (กันยายน 2560 – มีนาคม 2561)
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0307.2/325 ลว 20 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
รายงานการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยนำเสนอรายงานผลการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ)
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
การประเมินความเสี่ยงทุจริต FRAS: FRAUD RISK-ASSESSMENTS ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 158/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายความโปร่งใสของสำนักงานฯ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 9/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2566
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2564
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2563
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2559 – 2564)
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2555 – 2558)
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 159/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน สำนักงานฯ
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 คำสั่งสำนักงานที่ 8/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ 6 มกราคม 2553

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แบบบูรณาการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
รายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการประเมินนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 145/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนส่วนกลางและผู้รับผิดชอบประจำ สำนัก/ศูนย์/กอง ของสำนักงานฯ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 128/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2553
ผังโครงสร้างสำนักงานเพื่อรองรับการประเมินนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ของสำนักงานฯ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 106/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายความโปร่งใส ของสำนักงานฯ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 8/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ 6 มกราคม 2553

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด