ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : 978-616-270-019-4

รายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุน ศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช และคณะเป็นนักวิจัย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการวิจัยฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป


คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทคัดย่อ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อม
บทที่ 5  ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา
บทที่ 6  ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพและความพร้อมระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
บทที่ 7  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
บทที่ 8  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รายชื่อคณะผู้จัดทำ

Download